Icon
Slider

Проект "I see: Interregional Social Enterprise Empowerment" се изпълнява в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Регион Източна Македония - Тракия в Гърция и регион Смолян в България са сред регионите на NUTS II с най-нисък БВП в Европейския съюз, под 75% от средния БВП на ЕС 28. Укрепването на социалното предприемачество може да предложи алтернативно и жизнеспособно решение за местно развитие, заетост на уязвими групи, както и за справяне със социалните проблеми, които имат двата региона (бедност, маргинализация, социално изключване).
Основната цел на проекта „Виждам“ е Подкрепа на социалното предприемачество в Източна Македония - Тракия и Смолянски райони за ТГС чрез насърчаване на социалното предприемачество и социалното включване и увеличаване на заетостта в социални групи в риск. Специфичните цели на проекта са:

 • да се създадат структури за подпомагане на социалното предприемачество
 • да се разработи механизъм за подкрепа и подходящи инструменти за социалните предприятия
 • да се изгради капацитет на консултантите за социално предприемачество
 • да се повиши осведомеността за социалното предприемачество

Резултатите от проекта включват:

 • Две подпомагащи структури за социално предприемачество, една в Ксанти и една в Смолян.
 • Проучвания за приноса и ролята на социалната икономика в двата региона, вкл. план за действие и препоръки.
 • Инструменти за подкрепа на работата на двете структури за подкрепа: смесен инструмент за идентифициране на нуждите и оценка на идеите за социално предприемачество, бизнес ръководство за социално предприемачество в региона, в т.ч. интерактивна уеб-версия, франчайзинг модел- Дейности за изграждане на капацитет за персонала на структурите за подкрепа.
 • Дейности за повишаване на осведомеността, включително събития в мрежа, тематични семинари, транснационални мрежи между социални предприятия и организиране на инфо ден в края на проекта, за насърчаване на социалното предприемачество и насърчаване на социалните предприятия, които ще бъдат формирани от край на проекта.

Проектът демонстрира ясна добавена стойност от трансграничното сътрудничество. Трансграничното сътрудничество е очевидно в дизайна на проекта на много нива.

 • Партньорството се състои от компетентни организации в двата региона, т.е. двете регионални власти, две НПО от Тракия и Търговско-промишлената палата в Смолян.
 • Дейностите по проекта включват съвместно разработване на резултати и резултати от проекта, съвместен персонал и финансиране на операцията.
 • Проектът предвижда структурите за подкрепа да имат за цел създаване на социални предприятия, които работят в двата региона, да подпомагат сътрудничеството между социалните предприятия в двата региона, да разработват общи проекти и да насърчават франчайзинг на социални предприятия.

Източна Македония и Тракия

Image

Активно сътрудничество на гражданите

Image

Градско дружество с нестопанска цел "Мрежа за социална солидарност в региона на Източна Македония и Тракия" "STIRIKSI"

Image

Област Смолян

Image

Смолянска търговско-промишлена палата

Image

Гърция-България 2014-2020

Αποτέλεσμα εικόνας για Greece-Bulgaria 2014-2020 logo

Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020" е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на участващите в нея държави. Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е отговорност единствено на ВП и не може по никакъв начин да отразява възгледите на Европейския съюз, страните-участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

download.png

общуване

Kakoulidou 1, 69100, Източна Македония и Тракия, Гърция

(+30) 25313 52101

(+30) 25313 52101

 info@isee-interreg.eu

www.isee-interreg.eu

Регистрирайте се за бюлетина

Регистрирайте се, за да получавате имейли от последните актуализации.